Naudojimosi sąlygos

Įsigydymas bet kurį mūsų produktą ir apmokėjimo lange pažymėdamas „Tvirtinu“ varnelę bei atlikdamas mokėjimą (ar jungdamasis prie nemokamo mėnesio pasiūlymo), jūs patvirtinate, jog perskaitėte ir sutinkate su šiomis Interneto puslapio naudojimo ir jame parduodamų produktų įsigijimo sąlygomis (toliau – Naudojimo sąlygos). Jūsų patvirtinimas yra prilyginamas sutarties sudarymui. Jeigu jums nėra priimtinos šios Naudojimosi sąlygos, prašome nesinaudoti Interneto puslapiu bei mūsų produktais.

Naudojamos sąvokos

Bendrovė – tai įmonė UAB Interneto Pažintys, Bendrovė yra savininkas ir Interneto puslapio valdytojas.

Interneto puslapis – www.rimtospazintys.lt

Vartotojas – tai jūs, bei kiti Interneto puslapiu bei Bendrovės produktais besinaudojantys asmenys.

Produktai – Bendrovės ir jos partnerių parengti ir jums Interneto puslapyje siūlomi anglų mokymų bei su jais susiję produktai.

Produkto medžiaga – tai Bendrovės ir jos partnerių parengta metodinė medžiaga, Interneto puslapyje esantys mokymosi audio ir video įrašai, tekstai, taip pat mokomasis turinys.

Interneto puslapis

Interneto puslapis skirtas Bendrovės komercinei veiklai mokymų srityje. Komercinės veiklos metu Interneto puslapyje Bendrovė ne tik siūlo ir parduoda jums Produktus, tačiau ir bendrauja su jumis jūsų pateiktais kontaktiniais adresais, informuodama apie įsigytus Produktus, mokymų eigą, galimybę dalyvauti socialinėse paskyrose ar kitur kuriamose bendramokslių grupėse, teikdama kitą jums būtiną ar naudingą informaciją bei skatindama domėtis galimybėmis tobulėti toliau naujų Bendrovės Produktų pagalba ar savarankiškai.

Interneto puslapyje jūs tampate Vartotoju, turite galimybę susipažinti su Bendrovės veiklos dokumentais, įsigyti siūlomus Produktus, o juos įsigiję – mokytis online būdu.

Į Interneto puslapį jūs patenkate vienu iš šių būdų:

per domeno adresą www.rimtospazintys.lt ;

Pateikdami savo duomenis Interneto puslapyje bei įsigydami vieną ar kelis Bendrovės siūlomus Produktus, jūs sutinkate, kad jūsų nurodytų el.pašto adresu būtų siunčiama Produkto bei susijusi informacija, kaip aprašyta šiose Naudojimo sąlygose.

Bendrovės produktai ir jų įsigijimas

Aktualūs Bendrovės Produktai, jų kaina ir aprašymai yra pateikiami Interneto puslapyje. Jie gali būti keičiami Bendrovės nuožiūra.

Įsigydamas vieną ar kelis Bendrovės siūlomus Produktus, jūs pateikiate Bendrovei savo asmens duomenis ir sutinkate su jų tvarkymu taip, kaip tai aprašyta Bendrovės Privatumo politikoje, kurią galite rasti čia: https://www.rimtospazintys.lt/privacy-policy

Prieš įsigyjant bet kurį Produktą jūs turite perskaityti šias Naudojimosi sąlygas bei Bendrovės Privatumo politiką, tai – dokumentai, apibrėžiantys jūsų ir Bendrovės teises ir pareigas, asmens duomenų naudojimo tvarką bei Interneto puslapio veikimą.

Įsigydami bet kurį Produktą jūs tampate dvišalės sutarties su Bendrove šalimi, Vartotoju. Jūsų santykiams Naudojimosi sąlygos bei Privatumo politika turi įstatymo galią.

Įsigydami Produktą jūs taip pat sukuriate savo, kaip Vartotojo paskyrą, kurioje pateikiate reikiamus duomenis, susikuriate slaptažodį. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad jūs esate pilnai atsakingas už teisingų ir tikrovę atitinkančių duomenų pateikimą bei slaptažodžio paslaptį. Bet kokie veiksmai, įskaitant Produktų įsigijimus, atlikti naudojant jūsų Vartotojo paskyrą ar duomenis bus laikomi atliktais jūsų paties, jums prisiimant pilną atsakomybę už galimas pasekmes.

Atlikus registraciją ir įsigijus Produktą, jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu gausite Bendrovės laišką, su detalia informacija apie produktą ir jo naudojimosi sąlygas. Jums bus pateikta nuoroda individualiam prisijungimui prie įsigyto produkto.

Jeigu nurodote klaidingą, ne savo, ar nenaudojamą elektroninio pašto adresą, prisiimate atsakomybę už su tuo susijusias Bendrovės klaidas. Pvz., jeigu įsigijus Produktą nurodėte ne savo adresą, informacija apie Produktą jūsų nepasieks, jums nebus suteiktos paslaugos, tretieji asmenys galės pasinaudoti jūsų Vartotojo paskyra ar kils kitos nepageidaujamos pasekmės.

Jeigu suklydote nurodydami savo kontaktinius duomenis taip pat, jeigu pamiršote savo prisijungimo duomenis – nedelsiant kreipkitės į Bendrovę el.paštu [email protected] .

Kitais atvejais, jeigu nesinaudojate Produktais, neprisijungiate prie savo paskyros po registracijos Interneto puslapyje ar Mokymosi platformoje, prisiimate už tai finansinę atsakomybę ir Bendrovei pretenzijų nekelsite.

Kiekviename laiške, jo apačioje, bus nuoroda „Unsubscribe“ (liet. „atsisakyti prenumeratos“), kurią paspaudę jūs atsisakysite komunikacijos elektroniniais laiškais visomis ar pasirinktomis temomis. Atkreipkite dėmesį, kad gaunamos komunikacijos / prenumeratos temas jūs galite pasirinkti Vartotojo paskyroje, nustatymuose. Būkite atidūs – atsisakę visos komunikacijos / prenumeratos, jūs nebegausite ir įsigyto Produkto medžiagos, kvietimų į mokymų susitikimus ir kitos tiesiogiai su Produktu susijusios medžiagos. Atsisakę visos komunikacijos jūs prisiimate atsakomybę už susijusias nepageidaujamas pasekmes.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pakeisdami nustatymus savo paskyroje arba pranešdami el.paštu [email protected]

Produktų kaina ir pinigų grąžinimo politika

Pradėję naudotis Produktu jūs gaunate prieigą prie visos (viso laikotarpio) Produkto medžiagos.

Suteikiame 100% pinigų grąžinimo garantiją, jeigu prekė arba paslauga yra atšaukiama dėl rimtospazintys.lt kaltės. Pinigai bus grąžinami pateikus Jums raštišką prašymą elektroniniu paštu – [email protected], per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo ir prašymo nagrinėjimo pabaigos.

Už kursus pinigai yra negrąžinami jei buvo peržiūrėta daugiau nei 20% mokymo medžiagos.

Intelektinė nuosavybė

Visas Internetinio puslapio turinys, Produktai ir susijusi Intelektinė nuosavybė išimtinės nuosavybės teise priklauso Bendrovei.

Įsigijus Produktą, su sąlyga, jog laikotės Naudojimo sąlygų, jums suteikiama terminuota, neišimtinė ir neperleidžiama licencija naudotis Produkto medžiaga asmeniniais mokymosi tikslais. Produkto įsigijimas, Produkto medžiagos parsisiuntimas į savo kompiuterį, kitos informacijos sužinojimas nesuteikia jums autorių ar kitų teisių į Bendrovės nuosavybę.

Draudžiamas bet koks kitoks, Naudojimo sąlygų ir narystės tikslo neatitinkantis, Produkto medžiagos naudojimas, kopijavimas, platinimas, perdavimas tretiesiems asmenims, perdirbimas savo reikmėms ar padarymas viešai prieinamais kompiuterių tinklais Internete.

Bendrovės Interneto puslapis, Mokymosi platforma, juose esanti informacija apie Produktus, Produkto medžiaga, mokymo metodika, paskaitų medžiaga, bet kokia kita su Produkto įsigijimu ir naryste susijusi ir dėl jos gaunama medžiaga sudaro Bendrovės intelektinę nuosavybę ir know-how, kurie yra ginami įstatymų. Bendrovės teisių ir teisėtų interesų pažeidimas sukelia jums asmeninę bei finansinę atsakomybę už Bendrovės ir jos partnerių nuostolius.

Įsigydami Produktą jūs įsipareigojate naudoti jį tik savo asmeninėms reikmėms. Produktas jokiu būdu negali būti naudojamas savo ar trečiųjų asmenų komercinėms reikmėms, taip pat viešinamas ar kitaip platinamas be išankstinio rašytinio Bendrovės sutikimo. Pažeidę pirmiau nurodytą pareigą, įsipareigojate atlyginti Bendrovei visus su tuo susijusius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

Kitos sąlygos

Bendrovė deda pagrįstas pastangas, kad Interneto puslapyje būtų naujausia informacija, tačiau nesuteikia garantijų dėl jos tikslaus atitikimo mokslinėms metodikoms bei jūsų pasiekiamų individualių rezultatų.

Bendrovė neatsakys už trečiųjų šalių (mokėjimų administratoriaus, svetainės, serverio paslaugų teikėjo, pan.) sukeltas Interneto puslapio veikimo ar Produkto paslaugų teikimo problemas. Tačiau Bendrovė dės visas pastangas, kad dėl tokių sutrikimų prarasti duomenys ar neįvykę online susitikimai būtų atkurti, pakartoti.

Naudojimosi sąlygoms, jų taikymui ir Vartotojų santykiams su Bendrove taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Jeigu jūs patenkate į kitos valstybės jurisdikciją ginčai kylantys iš sudarytos mokymosi paslaugų teikimo sutarties sprendžiami pasitelkiant jūsų šalies vartotojų teisių gynimo instituciją, kaip jūsų tarpininką.

Naudojimosi sąlygų versijos data: 2024 m. sausio 30 d.

--

Mes esame pasiruošę taikiai ir dialogo būdu išspręsti bet kokį jums kylantį klausimą ar nesusipratimą. Maloniai prašome kreiptis į mus naudojimosi sąlygose nurodytais kontaktiniais adresais.